چهارشنبه 12 آبان 1400 11:00 conf_to 12:30
دکتر علی اشرفی
عنوان سخنرانی: آلیاژهای مورد استفاده در یاتاقان های لغزشی در صنایع و ماشین آلات سنگین
پنج شنبه 13 آبان 1400 13:30 conf_to 15:00
Dr. Hassan Jalali
Title: Modelling Mechanical Joints in Structural Dynamics: From Linear Deterministic to Nonlinear Stochastic Models