با بررسی ساختار صنعتی استان مرکزی (به عنوان پایتخت صنعتی کشور) و نیز تکنولوژی های صنعتی موردنیاز کشور، محورهای زیر برای کنفرانس تعیین گردید:
- انرژی

- هوافضا

- حمل و نقل

- بیومکانیک

- صنایع فلزی

- نفت، گاز و پتروشیمی

- صنایع معدنی

- صنایع غذایی، کشاورزی و داروئی

 

  • در صورت مشارکت صنایع مختلف، اضافه شدن محورهای تخصصی ویژه هر صنعت مورد استقبال کمیته علمی کنفرانس قرار می گیرد.