آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-07-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-08-05
تاریخ شروع کنفرانس
1400-08-12
تاریخ پایان کنفرانس
1400-08-13