شورای سیاستگذاری

دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی

دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی

رئیس دانشگاه صنعتی اراک و رئیس کنفرانس
hr_rezaeiarakut.ac.ir
08633400114
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم

دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم

دبیر علمی کنفرانس
a.hajizadeharakut.ac.ir
08633400665
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر نیما همتا

دکتر نیما همتا

دبیر اجرایی کنفرانس
n.hamtaarakut.ac.ir
08633400661
دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک

کمیته علمی

مرحوم دکتر حمید احمدیان

مرحوم دکتر حمید احمدیان

عضو کمیته علمی
ahmadianiust.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر سید فرامرز رنجبر

دکتر سید فرامرز رنجبر

عضو کمیته علمی
s.ranjbartabrizu.ac.ir
04113393046
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
دکتر منصور رفیعیان

دکتر منصور رفیعیان

عضو کمیته علمی
rafeeyanyazd.ac.ir
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
دکتر حامد دیلمی عضدی

دکتر حامد دیلمی عضدی

عضو کمیته علمی
hdazodiarakut.ac.ir
08633400662
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر مهدی صفری

دکتر مهدی صفری

عضو کمیته علمی
m.safariarakut.ac.ir
08633400672
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر حسن جلالی

دکتر حسن جلالی

عضو کمیته علمی
jalaliarakut.ac.ir
08633400660
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر حامد صفی خانی

دکتر حامد صفی خانی

عضو کمیته علمی
h-safikhaniaraku.ac.ir
086 32625730
دانشیار دانشکده فنی مهندسی (گروه مهندسی مکانیک)، دانشگاه اراک
دکتر سید رضا حمزه لو

دکتر سید رضا حمزه لو

عضو کمیته علمی
rehamzelooaut.ac.ir
٠٢١٢٢٩٧٠٠٥٢
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه شهید رجائی
دکتر جعفر غضنفریان

دکتر جعفر غضنفریان

عضو کمیته علمی
j.ghazanfarianznu.ac.ir
دانشیار دانشکده فنی (گروه مهندسی مکانیک)، دانشگاه زنجان
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

دکتر سید علیرضا ذوالفقاری

عضو کمیته علمی
zolfagharibirjand.ac.ir
دانشیار دانشکده مهندسی (گروه مهندسی مکانیک)، دانشگاه بیرجند
دکتر محمد گهری

دکتر محمد گهری

عضو کمیته علمی
moh-gohariarakut.ac.ir
08633400683
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر فرزاد رفیعیان

دکتر فرزاد رفیعیان

عضو کمیته علمی
rafieianarakut.ac.ir
08633400673
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر وحید طهماسبی

دکتر وحید طهماسبی

عضو کمیته علمی
tahmasbiarakut.ac.ir
08633400677
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر ثاراله عباسی

دکتر ثاراله عباسی

عضو کمیته علمی
s_abbasiarakut.ac.ir
08633400663
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه تبدیل انرژی)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر سمیه داودآبادی فراهانی

دکتر سمیه داودآبادی فراهانی

عضو کمیته علمی
sdfarahaniarakut.ac.ir
08633400681
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه تبدیل انرژی)، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر عباس پاک

دکتر عباس پاک

عضو کمیته علمی
a.pakbasu.ac.ir
استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
دکتر منا طهماسبی

دکتر منا طهماسبی

عضو کمیته علمی
m.tahmasbiareeo.ac.ir
08633675573
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

کمیته برگزاری

دکتر کاظم محمدزاده

دکتر کاظم محمدزاده

مسئول روابط عمومی کنفرانس
k.mohammadzadeharakut.ac.ir
08633400661
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
دکتر علیرضا بزرگی

دکتر علیرضا بزرگی

مسئول انتشارات کنفرانس
bozorgiarakut.ac.ir
08633400682
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک