شورای سیاستگذاری
دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی
رئیس دانشگاه صنعتی اراک و رئیس کنفرانس
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: hr_rezaei [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400114
دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم
دبیر علمی کنفرانس
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/hajizadeh.html
پست الکترونیکی: a.hajizadeh [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400665
دکتر نیما همتا
دبیر اجرایی کنفرانس
دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/hamta.html
پست الکترونیکی: n.hamta [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400661
کمیته علمی
مرحوم دکتر حمید احمدیان
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: ahmadian [at] iust.ac.ir
دکتر سید فرامرز رنجبر
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: s.ranjbar [at] tabrizu.ac.ir
تلفن: 04113393046
دکتر منصور رفیعیان
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: rafeeyan [at] yazd.ac.ir
دکتر حامد دیلمی عضدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/deilami.html
پست الکترونیکی: hdazodi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400662
دکتر مهدی صفری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/safari.html
پست الکترونیکی: m.safari [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400672
دکتر حسن جلالی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/jalali.html
پست الکترونیکی: jalali [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400660
دکتر حامد صفی خانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده فنی مهندسی (گروه مهندسی مکانیک)، دانشگاه اراک
پست الکترونیکی: h-safikhani [at] araku.ac.ir
تلفن: 086 32625730
دکتر سید رضا حمزه لو
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه شهید رجائی
پست الکترونیکی: rehamzeloo [at] aut.ac.ir
تلفن: ٠٢١٢٢٩٧٠٠٥٢
دکتر جعفر غضنفریان
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده فنی (گروه مهندسی مکانیک)، دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: j.ghazanfarian [at] znu.ac.ir
دکتر سید علیرضا ذوالفقاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشکده مهندسی (گروه مهندسی مکانیک)، دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: zolfaghari [at] birjand.ac.ir
دکتر محمد گهری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/gohari.html
پست الکترونیکی: moh-gohari [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400683
دکتر فرزاد رفیعیان
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/rafieian.html
پست الکترونیکی: rafieian [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400673
دکتر وحید طهماسبی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه مهندسی ساخت و تولید)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/tahmasbi.html
پست الکترونیکی: tahmasbi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400677
دکتر ثاراله عباسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه تبدیل انرژی)، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: s_abbasi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400663
دکتر سمیه داودآبادی فراهانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک (گروه تبدیل انرژی)، دانشگاه صنعتی اراک
وب سایت: www.arakut.ac.ir/fa/davoodabadi.html
پست الکترونیکی: sdfarahani [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400681
دکتر عباس پاک
عضو کمیته علمی
استادیار مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: a.pak [at] basu.ac.ir
دکتر منا طهماسبی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
پست الکترونیکی: m.tahmasbi [at] areeo.ac.ir
تلفن: 08633675573
کمیته برگزاری
دکتر کاظم محمدزاده
مسئول روابط عمومی کنفرانس
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: k.mohammadzadeh [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400661
دکتر علیرضا بزرگی
مسئول انتشارات کنفرانس
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: bozorgi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400682