برگزاری نشست مسئولین اجرائی کنفرانس با مدیران ارشد شرکت ماشین سازی اراک
29 شهریور 1400
برگزاری نشست مسئولین اجرائی کنفرانس با مدیران ارشد شرکت ماشین سازی اراک

در تاریخ 29 شهریور 1400 جلسه ای بین مسئولین اجرائی کنفرانس با چند تن از مدیران ارشد شرکت ماشین سازی اراک درباب همکاری در «اولین کنفرانس ملی فناوری­ های صنعتی در مهندسی مکانیک» به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه ضمن معرفی اهداف، محورها و فعالیتهای انجام شده برای برگزاری کنفرانس توسط دبیران علمی و اجرائی کنفرانس، به بحث و تبادل نظر درباره نشست تخصصی شرکت ماشین­ سازی اراک، سخنرانی های کلیدی و موضوعات پیشنهادی برای طرح در جلسه شورای سیاست ­گذاری کنفرانس پرداخته شد.