انتشار کتابچه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک
1400-10-14
انتشار کتابچه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک

 قابل توجه پژوهشگران گرامی شرکت کننده در اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک،

کتابچه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک را می توانید از اینجا دانلود نماید.


دبیرخانه اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک