انتشار کتابچه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک
14 دی 1400
انتشار کتابچه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک

 قابل توجه پژوهشگران گرامی شرکت کننده در اولین کنفرانس ملی فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک،

کتابچه مجموعه مقالات اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک را می توانید از اینجا دانلود نماید.


دبیرخانه اولین کنفرانس فناوری های صنعتی در مهندسی مکانیک